محدودیت

by امید

قطعا یکی از نشانه های مرد بودن ، قبول محدودیت هاست …

پ ن : …