واقعیت

by امید

پیمانه ایمانت ، به گنجایش دردی است که تاب می آوری .

پ ن : رمز داوینچی