کابوس

by امید

سرم را پایین انداخته بودم تا از کنارشان رد شوم .

آن که از همه کوچکتر بود برگشت ، حتی لحظه ای هم مکث نکرد .

حتی عبور گلوله از داخل جمجمه ام را هم یادم می آید .

پ ن : فقط برای ثبت در خاطرات .