رولاند

by امید

رولاند را بهانه کرده اید که خودتان را به کوری بزنید …

غریزه بهانه است ، باید قبل تر ها فکرش را می کردید …