تولد

by امید

یک روز هایی هست که آدم تولدش است …

امروز هم ، باز از همان روزهاست …

قطعا تبریک گفتن هم ندارد …

پ ن : این پیرتر شدن ها فقط بهانه ای شده برایم …

پ ن : …