بام

بام کرج … نیمه شب … دوستانی که دستی هم به سازهایشان داشتند … دودهایی که بالا می رفت و نابود هم می شود … کلی اشک هم رفت … جای تک تکتان خالی بود …