بهارم

آنچه در بهارم رویید … در قمار پاییزم به باد رفت … پوکر ، بلد بودن می خواهد … هم بردنش هم باختنش … پ ن : مگه چی میشه ؟