رفتن

آنقدر بگو برو … کسی نباشد برود … آنقدر بگو … کسی نباشد بشنود … و آنقدر نباش … که کسی نباشد … برو … پ ن : کلی حالم خوبه … چرا ؟