پشه

از وقتی این همه مگس و پشه دورم جمع شده خیلی می ترسم … می ترسم از اینکه نمی دونم دارم شیرین تر میشم یا گه تر …