شک

حالا گیریم این خدایی که میگید هم موجود باشه … که چی ؟ چه فرقی می کنه ؟ پ ن : شماره هم بدید زنگ نمی زنم … پ ن : کم مونده با تختم هم سر صحبت رو باز کنم …