تو و ما

تو هم از ما نبودی … تو هم با ما نبودی … پ ن : دلم کمی بغل می خواهد … ترجیحا عاشقانه …