دسته بندی

دسته ای از آدمها هستند که در ساحل به نیت حمام آفتاب به خود کره می مالند … ( بهت حاظرین … ) پ ن : و من این دسته آدمها را به چشم دیده ام … پ ن : این عشق دارد ذره ذره ….