بهت زدگی

به تدریج اما، فهمیدم که عکس‌العمل هر بهت‌زده‌یی آرامش‌بخش نیست؛ چهره‌ی یک مزاحم وقتی داغی سیلی را زیر گوش‌اش حس می‌کند، نگاه تأسف‌بار دوستی که خیال می‌کرده هر چه می‌گوید …