شبانه

فاحشه شهر حتی شب هایی که تنها بود هم نمی خوابید … به گمانم به شبانه هایش عادت کرده بود … اما … شبهایی که مهمانش بودم  …به گمانم عاشقم شده بود … از خواب خوش شبش پیدا بود … بیداری شبانه من نشانه چه بود ؟ پ ن : میرم دانشگاه … جیبام پر […]