سیاهی

یک سوراخ برای رد کردن زنجیر شاید … پ ن : تنها برای ثبت خاطرات … همین …