هنوز زنده ام

و چشمتان کور … من هنوز زنده ام … پ ن پ : عکس از ۲ زاویه دیگه هم توی ادامه مطلب گذاشتم …