من ؟

برگشته توی صورتم میگه “پسر یا خوشگل میشه یا خوش س.ک.س” … یک نگاه توی شیشه برد به صورتم می کنم … میگم ببخشید خانوم ، من اهلش نیستم … پ ن : و به نوعی گور پدرت خانم …