سنگ قبر

همیشه آرزو دارم طرح سنگ قبرم ساده باشه … یک سنگ سیاه ، یک “امید آقایی” پایین سمت چپ … و نه حتی شماره قطعه و ردیف … پ ن : امام زاده طاهر ترجیحا …