need for spead qazvin edition

وقتی که از قزوین تا کرج رو ۴۰ دقیقه ای بری … حتی سریع تر از ولوو B12TX که یک هفته است پلاک شده … پ ن : Under Cover سوسکه … پ ن : تقریبا معجزه است که ما زنده ایم …