کثیف !

برگشته میگه من p.e.e / f.e.t.i.s.h دارم … خب من باید چی بگم بهش ؟ بگم آفرین ؟ پ ن : شایدم باید بگم بیا روی من …