حال و روز

مردم از حال و روز من می پرسند … می گویم از جنس بغض و درد … می خندند … پ ن : به من ؟ به بغض ؟ به سوالشان ؟