موکا

امشب اما تلخی اش بهتر بود … کمتر نبود ها … بهتر بود … چطور بگویم … ماندگار تر بود … تلخی این قهوه خیلی به دلم می نشیند این روزها … شده ام فاحشه ای که صبح ، نصف پول را بر می گرداند … چون خودش هم لذت برده … پ ن : […]