موعود

این آخرین باره عزیز … دستامو محکمتر بگیر … پ ن : ندارد …