آره …

خدا با همه بازی می کنه … با من که بچه بازی می کنه … احتمالا با تو هم خاله بازی …