شهرت

عاشقانه زیستن تنها سبب مشهور شدن مجنون شد … مسلما هیچ فایده دیگری نداشته … پ ن : این را هم باور کنید …