تکراری

زندگی که احتمال بی تو مردن بود … مثل کبودی های روی گردنت ، من بود … پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …