متجاوز

داشتم فکر می کردم که چرا این تنهایی حس بدی بهم میده … تا اینکه این رو خودنم … پ ن : نامرد …