نامجویانه

” ببین چگونه کرده اند مد ، این ریای دلق را … ” پ ن : نحوه بودن …