دوباره ، امید

اینکه من دوباره دارم توی خودم فرو میرم و زندگیم شده کار و دانشگاه و خواب ، فقط یک معنی میتونه داشته باشه … و تو هم این رو خوب میدونی … پ ن : وقتی که یک برنامه رو به چند تا زبون نویسی که وقت بگذرونی … پ ن : چند دقیقه مرگ […]