درخت

اینجا درخت همیشه درخت نیست … گاهی سیلی هم می خورد … پ ن : مخاطب ندارد … عزیزم …