درد تلخ

این باتوم ها که بر سر و صورت و تنم نشست امروز ، بیش از آنکه درد داشته باشد ، تلخ بود … و این گاز ها ، بیش از آنکه چشمهایم را بسوزاند ، دلم را سوزاند … می ترسم از فردایی که امروزش این است … پ ن : اگر فردا روزی ندیدینمان […]