علت و معلول

من وسط جمعیتی که دارن شعار میدن ، رو به بغل دستی : خانوم به نظر شما همه این اعتراضات و اینا دلیلش این نبوده که من شما رو اینجا ببینم ؟ پ ن : خب تصور کنید دیگه … پ ن : ادم مسخره مگه ندیدید خودتون ؟