توانایی

توانایی های بالقوه و بالفعل من … توی گند زدن … پ ن : ندارد عزیزم … ندارد …