ندارد

شاید همه اش برای این باشد که از من متنفر شوید/ند … فعلا … پ ن : چند روزی می روم به عالم کودکی … نیستم … پ ن : …