از زندگی

دو روز ، میتوانست بهتر هم باشد برایمان ، خوش گذشت ، همان محله و همان آدم ها … صبح هایش کوچه پس کوچه های قیطریه و هدفون ، عصر هایش پارک قیطریه و کتاب … شب هایش هم پیاده رفتن توی ولیعصر و خرید … تنها … بدون فکر ، نه به شما ، […]