من

دیگر چیزی از این “من” باقی نمانده … خیلی وقت است که زیر سوال رفته ایم … پ ن : عزیزم …