از خدا خواسته

اگر روزی با خدایتان کنار بیایم … قطعا درباره تو ، با او لابی گذاشته ام … عزیزم … چ ن : این هم بماند … عزیزم … پ ن : …