جایگزین

این روز ها بیشتر از آغوش گرم تو ، به لیوان گرم قهوه ام نیاز دارم … این تنهایی ها ، مرا به خود می کشند … مرا از جنس خود می کنند … پ ن : ندارد عزیزم … ندارد … پ ن : …