شبانه

” امکان داره نصف شب زنگ بزنه و صدای تو هم کمی گرفته باشه و اون عاشقت بشه … ” فقط برای ثبت در خاطرات … پ ن : ندارد عزیزم … ندارد … پ ن : …