خودمانی

دلم گاهی شب ها هم خوابگی می خواهد … دوست دارم با خودم بخوابم گاهی … پ ن : عزیزم … پ ن : …