وجود

بعضی از ادم ها هستند که فقط باشند … دلیل خاصی هم ندارد … دسته بندی هم … پ ن : …