مستی ۲

مست وجودت … و نه حتی ساقی گریم … پ ن : نداری عزیزم … نداری … پ ن : …