محو

گلناز راست می گوید … وقتی عینکم را بر میدارم ، همه چیز بهتر می شود … پ ن : چشمانم خسته اند … پ ن : …