نا‌امید

پ ن : دوستت دارم هایی از سر نا امیدی … پ ن : …