گذر

گذر از دوست دارم ها به دوستت دارم ها … دوباره شاید … پ ن : تولد الهه ، برای ثبت در خاطرات … پ ن : …