اختلاف

فرق بزرگیست … بین “ما” ها و “من و تو” ها … پ ن : نقل ، منبعش را یادم نیست … پ ن : …