عادت

نه رویایمان را می فهمید ، نه نگاهمان را می دانید … شما فقط به ما عادت کرده اید … پ ن : جواب آنکه عاشقتان است هم بماند … پ ن : مسخره ام باز … پ ن : …