مستعمره

مستعمره ات خواهم شد … درست وقتی “م” مالکیتم را به آخرش اضافه می کنی … پ ن : …