امروز

نبودن های حاضرت … و بودن های غایبت … پ ن : روز خوبی بود … پ ن : برای ثبت در خاطرات … پ ن : …