مسابقه

میدانید ؟ زندگی مثل مسابقه ی بچه ها می ماند … مهم نیست چه کسی برنده شود … هر کسی که زودتر بگوید “اول” ، برنده است … پ ن : …